NAVEGAR AMB MAR DE FONS / NAVEGAR CON MAR DE FONDO

patri's 43

Aquest any 2017 ha sigut una temporada que podem resumir en una paraula, RARA o amb dos paraules, RARA, RARA
Els dies de mala mar i no poder sortir a navegar han estat:
Al mes de juny, 1
Al mes de Juliol, 9
Al mes d’Agost, 10
Al mes de Setembre, 9
Dies de bona mar com els agrada als clients, «calma total» POCS, MOLT POCS
Dies regulars amb mar de fons i força 3-4, MOLTS
Connectant amb aquest tema ens agradaria recordar-vos que navegant amb mar de fons és recomanable seguir aquests consells

– Mantenir sempre la calma és primordial
– Guardar en compartiments estancs, objectes de valor, roba o altres per mantenir-los eixuts i protegits
– És molt important compassar la velocitat de l’embarcació a la velocitat de les ones, evitant així els cops de pantoc tan
t incomodes
– Si l’onatge pel mar de fons és fort (onades de dos o més metres d’alçada), el millor és atacar les ones per les amures, mai s’ha de trencar directament contra les onades.
– No estar molt a prop de la costa per evitar que les onades de rebot ens acostin massa a les roques o desestabilitzin al vaixell
– Disposar a bord pastilles per al mareig en cas necessari
-Posar-les armilles salvavides si l’onatge és molt important

El mar ens proporciona moments intensos i saber com afrontar-los és veritablement emocionant. Sempre ens deixarà records inesborrables
Bubbi Charter Menorca

_____________________________________________

Este año 2017 hemos tenido una temporada que podemos resumir en una palabra, RARA, o en dos palabras; RARA, RARA.
Los días de mala mar y de no poder salir a navegar han sido los siguientes:
En el mes de Junio, 1
En el mes de Julio, 9
En el mes de Agosto, 10
En el mes de Septiembre, 9
Días de buena mar como les gusta a los clientes, «calma total» POCOS, MUY POCOS.
Días regulares con mar de fondo y fuerza 3-4, MUCHOS.
Conectando con este tema nos gustaría recordaros que para navegar con mar de fondo es recomendable seguir estos consejos;

– Mantener siempre la calma es primordial.
– Guardar en compartimentos estancos los objetos de valor, ropa u otros para mantenerlos secos y protegidos.
– Es muy importante acompasar la velocidad de la embarcación a la velocidad de las olas, evitando así los pantocazos tan molestos.
– Si el oleaje por el mar de fondo es fuerte, olas de dos o más metros de altura, lo mejor es atacar las olas por las amuras. Nunca se debe romper directamente contra las olas.
– No estar muy cerca de la costa para evitar así las olas de rebote, que pueden acercarnos demasiado a las rocas o desestabilizar el barco.
– Disponer a bordo pastillas para el mareo en caso necesario.
-Ponerse los chalecos salvavidas si el oleaje es muy importante.

El mar nos proporciona momentos intensos y saber como afrontarlos es verdaderamente emocionante. Siempre nos dejará recuerdos imborrables
Bubbi Charter Menorca

 

 

 

 

TRENCAMENT SUBJECCIÓ ARBORADURA / ROTURA SUJECIÓN ARBOLADURA

109

Encara que no sigui molt normal, pot passar que navegant amb el nostre veler, es trenqui de sobte, el stay, backstay o obenc.

Què podem fer per evitar la desarboladura del veler?

1- Si el que es trenca és el stay de proa, posar l’embarcació a vent portant. (vent de popa)

2- Si es trenca el backstay, posar el veler a vent de proa o amura.

3- Si trenquem el obenc (babord o estribord) donarem entrada al vent pel costat contrari al trencament.

Amb això aconseguim que la tensió del pal es mantingui en la posició adequada per a l’arranjament.

arranjament:

1- veure que drisses addicionals tenim i utilitzar-les per ancorar en coberta provisionalment en el trencament ocasionat.

2- Amb el winch passarem a donar-li la tensió adequada perquè el pal no pateixi.

3- Amb aquest arranjament de fortuna, podrem arribar a port i poder arreglar-ho correctament.

Bubbi Charter Menorca

___________________________________________

ROTURA SUJECIÓN ARBOLADURA

Aunque no sea muy normal, puede pasar que navegando con nuestro velero, se rompa de pronto el stay, backstay o obenque.

¿Que podemos hacer para evitar la desarboladura del velero?

1- Si el que se rompe es el stay de proa, poner la embarcación a viento portante. (viento de popa)

2- Si se rompe el backstay, poner el velero a viento de proa o amura.

3- Si rompemos el obenque ( babor o estribor) daremos entrada al viento por el lado contrario a la rotura.

Con ello conseguimos que la tensión del mástil se mantenga an la posición adecuada para el arreglo.

Arreglo:

1- ver que drizas adicionales tenemos y utilizarlas para anclarlas en cubierta provisionalmente en la rotura ocasionada.

2- Con el winch pasaremos a darle la tensión adecuada para que el mástil no sufra.

3- Con este arreglo de fortuna, podremos llegar a puerto y arreglarlo correctamente.

Bubbi Charter Menorca

LA VELA MAJOR, NO BAIXA / LA VELA MAYOR, NO BAJA

ibiza octubre 06 (26)

Estem navegant amb un veler i ens trobem que per un problema amb la drissa o amb el topall del pal , no hi podem baixar la vela Major. El que podem fer és el següent: baixar la vela a la bruta.

Deixarem anar el «Pajarín» (Cap que manté la vela tensa sobre la botavara) per portar el pany de baluma enrotllant-la sobre si mateixa i en vertical per recolzar-la al pal major.

Ajudant-nos d’uns petits caps, la lligarem al pal. En cas de tenir una drissa addicional en proa, la podem usar també per enrotllar la vela al pal.

Esperem que mai no tingueu que trobar-vos davant aquest fet, però si per casualitat us passa, ja sabreu com actuar.

Bubbi Charter Menorca.

_____________________________________________

Estamos navegando con un velero y nos encontramos que por un problema en la driza o con el tope del mástil, no podemos bajar la vela mayor. Lo que podemos hacer es lo siguiente: bajar la vela a la bruta

Soltaremos el “ pajarín” (cabo que mantiene la vela tensa sobre la botavara) para poder llevar el paño de baluma contra el mástil enrollándola sobre si misma y en vertical para poder apoyarla en el mástil .

Ayudándonos de unos pequeños cabos, la ataremos al mástil. En caso de tener una driza adicional en proa, podemos usarla también para enrollarla al palo.

Esperamos que no tengáis que encontrarnos nunca ante este hecho, pero si por casualidad os pasa, ya sabréis como actuar.

Bubbi Charter Menorca.

QUÈ FER AMB UN ANCORA ENROCADA? / ¿QUE HACER CON UN ANCLA ENROCADA?

ancora per blog 21-9

Aquest estiu hem tingut alguns casos d’àncores enrocades, és per això que volem fer una menció a aquest tema. Si us pot ajudar, perfecte !.

El primer que hem de fer per tirar l’àncora és mirar que el terra sigui de sorra, tot i així de vegades l’àncora garreja i queda sota una pedra. Podem intentar diversos mètodes abans de tallar tot el tren de fondeig.

1 Si hi ha poca profunditat i podem arribar bussejant, serà intentar alliberar-la de la roca amb les nostres pròpies mans.
2 Si no podem alliberar-la, passarem un cap per la part del darrere de l’àncora (final de les pales) i tirarem del cap des de l’embarcació, aconseguint així tirar en contra de com va entrar.
3 Si cap d’aquestes formes funcionés o tenim més profunditat de la que desitjaríem;
recollirem el cap fins que estigui ben tirant, alliberarem 2 o 3 m de cadena o cap i lligarem a l’embarcació. Amb el motor ben suau farem moviments en forma d’estrella (començant en direcció oposada de com va entrar el fondeig) i després en les altres direccions, fins que aconseguim que l’àncora surti de la roca de la mateixa manera que va entrar.
4 L’últim recurs seria tallar el tren de fondeig, però si volem recuperar-lo en una altra ocasió, senyalitzarem el lloc amb una boia o una defensa.

Com evitar l’enroc en zones rocoses o molt profundes ?:
    -Optarem Per orincar l’àncora abans de fondejar.
Com es orinca l’àncora?
    -Es Lliga un cap per la part posterior de l’àncora, amb els metres suficients per a la profunditat que volem fondejar. A l’altre extrem posarem una boia o defensa i així queda abalisada per recuperar-la després en cas d’enroc.

Bon fondeig!
Bubbi Charter Menorca
___________________________________________________________________

Este verano hemos tenido algunos casos de anclas enrocadas, es por ello que queremos hacer una mención a este tema. Si os puede ayudar, perfecto!.

Lo primero que tenemos que hacer para tirar el ancla es mirar que el suelo sea de arena, aun así a veces el ancla  garrea  y queda bajo una piedra. Podemos intentar varios métodos antes de cortar todo el tren de fondeo.

1- Si hay poca profundidad y podemos llegar buceando, será intentar liberarla de la roca con nuestras propias manos.
2- Si no podemos liberarla, pasaremos un cabo por la parte trasera del ancla (final de las palas) y tiraremos de el, desde la embarcación consiguiendo así tirar en contra de como entró.
3- Si ninguna de estas formas funcionase  o tenemos más profundidad de la que desearíamos;
recogeremos el cabo hasta que esté bien tirante, liberaremos 2 0 3m de cadena o cabo y ataremos a la embarcación. Con el motor bien suave haremos movimientos en forma de estrella (empezando en dirección opuesta de como entró el fondeo) y después en las otras direcciones, hasta que consigamos que el ancla salga de la roca de la misma forma que entró.
4- El último recurso  sería cortar el tren de fondeo, pero si queremos recuperarlo en otra ocasión, señalizaremos el lugar con una boya o una defensa.

¿Como evitar el enroque en zonas rocosas o muy profundas?:
-Optaremos por orincar el ancla antes de fondear.
¿Como se orinca el ancla?
-Se ata un cabo por la parte trasera del ancla, con los metros suficientes para la profundidad que queremos fondear. En el otro extremo pondremos una boya o defensa y así queda balizada para recuperarla después en caso de enroque.

Buen fondeo!
Bubbi Charter Menorca

Aturem el veler sense àncora / Parar el velero sin ancla

Imagen

Estem navegant a vela i necessitem parar un moment el veler, per fer un petit arranjament, descansar un moment o pensar en una altra maniobra. Pararem el vaixell posant-nos a la capa. Com s’aconsegueix? Posarem una mica de vela a proa, pot ser la gènova, turmentí o trinqueta (aquesta última més eficaç). La vela a estribord o babord i el timó lligat totalment al revés d’aquesta. Aconseguim així mantenir cara al vent, parar-nos o navegar a ¼ de nus el que ens permet un avanç tan lent que ens facilitarà aconseguir allò que volíem.
Demostració real:
Un dia venint de Sardenya a Menorca, volent entrar al port de Maó, era de nit i feia molt de vent i mala mar. Vèiem perillós entrar en aquest moment. Vam posar l’embarcació a la capa esperant el dia i tenir més visibilitat per fer la maniobra.

Bubbi Charter Menorca

______________________________________________

Estamos navegando a vela y necesitamos parar un momento el velero, para hacer un pequeño arreglo, descansar un momento o pensar en otra maniobra. Pararemos el barco poniéndonos a la capa. ¿Como se consigue? Pondremos un poco de vela a proa, puede ser la génova, tormentín o trinqueta (esta última más eficaz). La vela a estribor o babor y el timón atado totalmente a la inversa de esta. Conseguimos así mantenernos cara al viento, pararnos o navegar a ¼ de nudo lo que nos permite un avance tan lento que nos facilitará conseguir aquello que queríamos.

Demostración real:

Un día viniendo de Cerdeña a Menorca, queriendo entrar en el puerto de Maó , era de noche y hacía mucho viento y mala mar. Veíamos peligroso entrar en ese momento. Pusimos la embarcación a la capa esperando el día y tener más visibilidad para hacer la maniobra.

Bubbi Charter Menorca

 

ASSISTÈNCIA A UNA ALTRA EMBARCACIÓ / ASISTENCIA A OTRA EMBARCACIÓN

373
En cas d’haver de prestar ajuda a una altra embarcació que s’ha quedat sense govern i hagis de remolcar per arribar a lloc segur , és aconsellable :

1 – Preparar defenses a la banda que hagis de abarloarte

2 – Preparar un cap llarg per poder ajudar , aproximant per sobrevent i donar-li un extrem del cap a l’altra embarcació .

3 – En cas de no poder solucionar l’avaria i haver de remolcar l’embarcació ( compte amb l’onatge ) ; deixarem cap d’un vaixell a un altre amb una separació de 8 eslores aproximadament . A la meitat d’aquest terme lligarem un petit pes (que pot ser l’àncora ) per fer d’amortidor en cas d’aproximació entre les dues embarcacions .

4 – Un cop haguem arribat a aigües tranquil · les o port ; recollirem el cap llarg i abarloaremos el vaixell al nostre, proa amb proa i popa amb popa , amb amarres curtes per babord o estribord , depenent de la maniobra final que hàgim de fer en el punt d’arribada.

Bubbi Charter Menorca

                               _________________________________________________

En caso de tener que prestar ayuda a otra embarcación que se ha quedado sin gobierno y tengas que remolcarla para llegar a lugar seguro, es aconsejable:

1- Preparar defensas en el lado que tengas que abarloarte

2- Preparar un cabo largo para poder ayudar , aproximándonos por barlovento y darle un extremo del cabo a la otra embarcación.

3- En caso de no poder solucionar la avería y tener que remolcar la embarcación (cuidado con el oleaje) ; dejaremos cabo de un barco a otro con una separación de 8 esloras aproximadamente. En la mitad de este cabo ataremos un pequeño peso ( que puede ser el ancla) para hacer de amortiguador en caso de aproximación entre las dos embarcaciones.

4- Una vez hayamos llegado a aguas tranquilas o puerto; recogeremos el cabo largo y abarloaremos el barco al nuestro , proa con proa y popa con popa, con amarras cortas por babor o estribor, dependiendo de la maniobra final que tengamos que hacer en el punto de llegada.

Bubbi Charter Menorca

 

 

TIMONS DE FORTUNA / TIMONES DE FORTUNA

Imagen

En aquesta ocasió que us presentem avui, ens trobem que anem navegant amb qualsevol tipus d’embarcació i el timó no governa. Tenim diverses solucions:  Amb el motor a la via;

 1-Farem servir el rem de pala de timó. El posarem  per popa, subjectant-lo amb un parell de caps i així poder maniobrar. (això surt al llibre d’examen, però va bé recorda-ho de tant en tant)

2-Perquè el vaixell giri, també podem recórrer a una galleda . Aquesta es lliga pel través el més a prop de la proa del vaixell, a babord o estribord, segons les nostres necessitats, la qual llancem perquè faci de fre, fent així que canviï el rumb de l’embarcació. Es repetirà l’operació tantes vegades com sigui necessari.

3- A falta de rems, galleda de neteja, podem utilitzar a manera de fre un matalàs petit i aconseguir el mateix efecte que amb el poal.
4- No oblidem que en un veler sense timó, podríem maniobrar només amb les veles.

Bubbi Charter Menorca

              _____________________________________

      En esta ocasión que os presentamos hoy, nos encontramos que vamos navegando con cualquier tipo de embarcación y el timón no gobierna. Tenemos varias soluciones:   Con el motor a la vía;  

1-       usaremos el remo de pala de timón. Lo colocamos en popa, sujetándolo con un par de cabos y así poder maniobrar. (esto sale en el libro de examen, pero va bien recordarlo).

2-      Para que el barco vire, podemos recurrir también al cubo de baldeo. Este se ata a babor o estribor, por el través lo más cerca de la proa,según nuestras necesidades; lo lanzamos para que haga de freno haciendo así que cambie el rumbo. Se repetirá la operación tantas veces como sea necesario.

3-      A falta de remos, cubo de baldeo, podemos utilizar a modo de freno una colchoneta o colchón pequeño y conseguir e mismo efecto que con el cubo de baldeo.

4-      No olvidemos que en un velero sin timón, podríamos  maniobrar solo con las velas.

Bubbi Charter Menorca

Avaria al motor / Avería en el motor

ImageAvaria al motor del vaixell!! UPPs!
Davant la necessitat de maniobra, sigui en port o en fondeig, podem recórrer, si el tenim, a l’auxiliar o «dingui» com a ajuda.
Amarrarem l’auxiliar per babord o estribord del vaixell, a l’altura de través.
Col · locarem el motor foraborda al dingui, carregant aquest amb una mica de pes. Aproximadament uns 80Kg.
Arrenquem el motor i el possem a la via. Ho deixem a mig gas, ens col · loquem al timó de l’embarcació i veurem com avança entre un i dos nusos de velocitat amb plena maniobra.
Encara que això ens sorprengui, d’aquesta manera obtindrem de nou el govern del nostre vaixell.
Equip de Bubbi Charter

________________________________________

Avería en el motor del barco!!  upps!
Ante la necesidad de maniobra, sea en puerto o en fondeo; podemos recurrir, si lo tenemos, al auxiliar o ”dingui” como ayuda.
Amarraremos el auxiliar por babor o estribor del barco, a la altura de través.
Colocaremos el motor fueraborda en el dingui; cargando este con algo de peso. Aproximadamente unos 80Kg.
Arrancamos el motor  y lo colocamos a  la vía. Lo dejamos a medio gas, nos colocamos al timón de la embarcación y veremos como avanza entre uno y dos nudos de velocidad con plena maniobra.
Aunque esto nos sorprenda, de esta manera obtendremos de nuevo el gobierno de nuestro barco.
Equipo de Bubbi Charter

MOTOR D’ÀNCORA, NO FUNCIONA / MOTOR DE ANCLA, NO FUNCIONA

Imagen

Seguint amb les solucions de fortuna pel que fa al fondeig , aquest cop us parlarem d’una de les diverses
solucions que hi ha, per aixecar l’àncora quan el molinet d’àncora no funciona.
La forma més senzilla, és utilitzar una drissa que tinguem lliure, un extrem  el lligarem a la cadena de
l’àncora i l’altre extrem de la drissa el passarem  al winche de banyera.
Utilitzarem el winche per aixecar sense esforç l’àncora del veler.
En cas de no tenir una drissa disponible, podem recórrer a qualsevol cap que tinguem. Aquest ha de tenir la
mateixa longitud que l’eslora del vaixell i procedirem amb lla mateixa operació anterior, d’utilitzar el winche com a ajuda.

____________________________________________________

Motor de ancla no funciona
Siguiendo con las soluciones de fortuna en cuanto al fondeo se refiere, esta vez os hablaremos de una de las varias
soluciones que hay para levantar el ancla cuando el molinete de ancla no funciona.
La forma mas sencilla, es utilizar una driza que tengamos libre ; un extremo  (chicote) lo ataremos a la cadena
del ancla y el otro extremo de la driza lo pasaremos  en el winche de bañera.
Utilizaremos el winche para levantar sin esfuerzo alguno el ancla del velero.
En caso de no tener una driza disponible, podemos recurrir a cualquier cabo que tengamos . Este ha de tener la
misma longitud que la eslora del barco y procederemos a la misma operación anterior de utilizar el winche como ayuda.

ALARMA DE GARREIG Per a un bon fondeig / ALARMA DE GARREO

ImagenALARMA DE GARREIG
Per a un bon fondeig, hem de tenir en compte:
1-eslora de l’embarcació
2-terra on llançarem l’àncora
3-condicions de la mar
4-alarmes de les que farem ús.
Hem de fondejar en sòls no molt profunds, entre 3 a 10 metres
depenent de l’eslora i calat de l’embarcació; amb tota la cadena
estirada sobre el fons perquè el seu pes la vagi enterrant a la sorra
i els metres de cap d’una llargaria de una eslora o eslora i
mitja + fondal.
Ja en els anys 50, els bons navegants com Bernat Moitessier
van inventar el mes senzill sistema d’ ALARMA DE GARREIG.
Si estem fondejats i veiem que la nostra embarcació es mou
«garreja» i el modern GPS ens falla. Abans de posar-nos
nerviosos…  hem de tornar al sistema manual. (tegnología punta)
per lo qual necessitarem el següent:
* una galleda (poal) de baldeig
* un plom i un cordill que pot ser la sonda manual.
Una vegada tinguem tot aixó montarem l’alarma de garreig.
Amb el vaixell ancorat. Lliguem el fil d’una llargada més que
la cadena de l’ancora, al plom i ho llençarem per proa.
L’altre extrem del fil el lligarem al poal plé d’aigua o amb pes d’una altra manera.
En cas de que el veler es mogui, la gallega caurà i el enrenou ens
despertarà , avisan-nos que alguna cosa no va bé.
Anécdota:
Bernat Moitessier era un poc més radical i es lligava el fil
al dit gordo del peu.
Si teniu qualque comentari que fer, esteim a la vostra disposició
Bubbi Charter Menorca______________________________
ALARMA DE GARREO
Para un buen fondeo necesitamos tener en cuenta:
1- eslora del barco
2-suelo donde vamos a tirar el ancla
3-condiciones de la mar
4-alarmas que vamos a usar
Tenemos que fondear en suelos no muy profundos, entre 3 a 10 metros
dependiendo de la eslora y calado de la embarcación; con toda la
cadena estirada sobre el fondo para que su peso la vaya enterrando
en la arena y los metros de cabo de la medida de una eslora o 1 y media ,
más fondal.
Ya en los años 50,los buenos navegantes como Bernat Moitessier
idearon el más sencillo sistema de ALARMA DE GARREO.
Si estamos fondeados y vemos que nuestra embarcación se mueve
» garrea» y el moderno GPS nos falla. Antes de ponernos nerviosos …
hemos de volver al sistema manual. (tegnología punta)
en el que  necesitaremos lo siguiente:
* un cubo de baldeo
* un plomo y un cordel que puede ser la sonda manual.
Con todo ello montaremos la alarma de garreo
Una vez anclado el barco, atamos el hilo de un largo más que la cadena del ancla,
 al plomo y lo tiramos por proa.
El otro extremo del hilo lo ataremos al cubo lleno de agua para que pese.
En caso de garreo  el cubo caerá  y el ruido nos avisará
de que algo no va bien.
anécdota:
Bernat Moitessier era más radical y se ataba el hilo al dedo gordo del pié.
Si tenéis algún comentario que hacernos, estamos a vuestra disposición.
Bubbi Charter Menorca